top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Dohoda o pracovní činnosti

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Dohoda o pracovní činnosti DoPČ

Dohoda o pracovní činnosti je výhodný způsob, jak zajistíme své soustavné činnosti menšího rozsahu zaměstnanci, kterým stačí přivýdělek. Pokud je totiž uzavřena na maximálně 2500 Kč měsíčně, z odměny neodvádáme žádné zdravotní ani sociální pojištění ani za zaměstnance ani za nás coby zaměstnavatele. Zdarma ke stažení můžeme použít například náš vzor dohody o pracovní činnosti. Potřebujeme-li činnosti jednorázového charakteru, použijeme spíše Dohodu o provedení práce.

Až polovina normální pracovní doby

Můžeme ji uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzováno za celou dobu platnosti Dohody, nejdéle však za 52 týdnů).

Dohoda o pracovní činnosti - náležitosti

Dohoda o pracovní činnosti musí být písemná a musí uvádět

  • sjednané práce

  • sjednaný rozsah pracovní doby

  • dobu, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá)

Více ještě v odstavci "Sociální pojištění" dole.

Odměna za práci na Dohodu

Viz Dohody.

Vzor smlouvy

Dohody o pracovní činnosti - vzor zdarma ke zkopírování.

Zdanění Dohody o pracovní činnosti

Odměny z Dohody o pracovní činnosti se zdaňují stejně jako příjmy z pracovního poměru. To znamená, že z odměny v jakékoliv výši odvede zaměstnavatel 15 % zálohu daně z příjmů. A jestliže zaměstnanec podepíše na dotyčný měsíc Prohlášení poplatníka k dani, sníží zálohu o daňová zvýhodnění.

Po konci roku vydá zaměstnavatel zaměstnanci na požádání Potvrzení o příjmu a zaměstnanec zahrne tyto příjmy do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy (pokud má zaměstnanec v jednom měsíci dva nebo více příjmů zdaněné zálohovou daní, daňové přiznání podat musí).

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění se odvádí až z odměny od 2.500,- Kč za měsíc (plátcem pojistného není osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti, která v kalendářním měsíci nedosáhla započitatelného příjmu.). Z odměny do 2499 Kč za měsíc zaměstnanec ani zaměstnavatel pojištění neplatí, to je výhoda oproti pracovnímu poměru. Jestliže zaměstnanec nemá v konkrétním měsíci žádný jiný příjem, ze kterého by bylo odváděno zdravotní pojištění, a ani za něj neplatí zdravotní pojištění stát, musí se přihlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit pojistné.

Máme-li u jednoho zaměstnavatele více dohod o pracovní činnosti současně, tak se odměny z těchto dohod sčítají, a pokud v součtu dosáhnou 2.500,- Kč za měsíc, tak se z nich odvede zdravotní pojištění.

Sociální pojištění

Abychom nemuseli odvádět z odměny sociální pojištění, musí být dohoda sepsána jako tzv. zaměstnání malého rozsahu. Z dohody musí být zřejmé, že měsíční odměna buď nedosáhne 2.500,- Kč, nebo výši odměny nelze předem stanovit (například "počet hodin podle potřeby", "sazba odměny podle druhu vykonané činnosti"). Pokud je dohoda sepsána na měsíční odměnu 2.500,- Kč nebo vyšší a zaměstnanec této odměny z nějakého důvodu nedosáhne, tak se odvádí pojištění i z odměny nižší, třeba z tisícovky. Máme-li u stejného zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu, tak se pro účely sociálního pojištění příjmy z těchto zaměstnání sčítají, a když v součtu dosáhnou 2.500,- Kč měsíčně, tak se z každé z nich odvede pojistné.  

Ukončení Dohody o pracovní činnosti

Dobu trvání dohody můžeme ve smlouvě výslovně omezit nebo může vyplynout z povahy prací. Jinak je dohoda uzavřena na dobu neurčitou.

Způsob zrušení dohody můžeme uvést přímo ve smlouvě nebo podle § 76 odst. 5 zákoníku práce zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být dohoda zrušena i bez uvedení důvodu, a to s 15denní výpovědní dobou. Okamžitě může být  zrušena jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Dohoda o pracovní činnosti a zákon

Dohoda o pracovní činnosti je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Dále vizte

Гражданское право
         Законодательство

 

 Сборник законов на чешском

 https://www.zakonyprolidi.cz/

 Сборник законов – переводына  русский:

 

 

Полезные ссылки

bottom of page