top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Dohoda o pracovní činnosti -náležitosti

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Dohoda o pracovní činnosti -náležitosti

uzavřená mezi:

Pan/í: xy, datum narození: xy, číslo OP: xy, bydliště: xy, (dále jen „zaměstnanec“)

a

pan/í/společnost: xy, se sídlem: xy, IČ: xy, zastoupená panem/paní: (dále jen „zaměstnavatel“)

 

Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat (popis práce): xy

Místo výkonu práce: xy

Práce bude vykonávána (časové vymezení): xy

Zaměstnanec obdrží odměnu ve výši: xy

Další ujednání dohody: xy

Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů.

Datum a místo podpisu: xy

Podpis zaměstnance: xy

Podpis zaměstnavatele: xy

Více viz Zákoník práce, především §74 - 77.

Гражданское право
         Законодательство

 

 Сборник законов на чешском

 https://www.zakonyprolidi.cz/

 Сборник законов – переводына  русский:

 

 

Полезные ссылки

bottom of page