top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Vzor: Insolvenční návrh zaměstnance 

 Insolvenční návrh je podáván ke krajskému soudu ve dvou vyhotoveních s ověřeným podpisem (podpisy). Zároveň je možné doložit přihlášku pohledávek. Insolvenčnímu návrhu věnujte dostatečnou pozornost, pokud nejsou splněny podmínky, může ho soud zamítnout, a to i pro formální nedostatky. 

Krajský soud v Praze 
náměstí Kinských 234/5  
150 75 Praha 5 
 

Návrh se podává ke krajskému sídlu dle sídla zaměstnavatele (ne vždy se tedy jedná o místo, kde zaměstnanec práci vykonával).Návrh zaměstnance na zahájení insolvenčního řízení 

Navrhovatelka (zaměstnanec): Zuzana Králová, nar. 8.10.1965, bytem Horoměřická 15, 27 201 Kladno  

Dlužník (zaměstnavatel): DBBR, s.r.o., Požárníků 20, 25262 Praha-západ, IČ: 10524578, 

- případně doplnit spisovou značku v obchodním rejstříkuSeznam příloh: 
 

(Je vhodné k návrhu připojit důkazy, které dosvědčují tvrzené skutečnosti; přílohy přikládejte v kopiích, originály si může soud vyžádat v případě následného soudního řízení.)- pracovní smlouva
- výplatní pásky 
- výpis z obchodního rejstříku 
- okamžité zrušení pracovního poměru 
- předžalobní výzva 
- pracovní smlouva Kateřiny Pekárkové 
 

I.Výše uvedený dlužník je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v ...... (např. Praze), oddíl ..., vložka ..... 

Navrhovatelka je fyzickou osobou. Byla zaměstnána u dlužníka v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, která byla uzavřena dne 25.11.2010. Pracovní smlouvou byla sjednána mzda ve výši 15 100 Kč,-. Tato mzda byla řádně vyplácena do dubna roku 2012, viz výplatní pásky. V květnu 2012 nebyla vyplacena mzda za předchozí měsíc (splatná 20.5.2012, nyní 4 měsíce po splatnosti) a dále nebyla vyplacena mzda v měsíci červnu roku 2013 (splatná 20. června 2012, nyní 3 měsíce po splatnosti). 

Protože při jednání se zaměstnavatelem navrhovatelka zjistila, že nebude schopen svých závazků dostát ani v budoucnu, protože firma se ocitla ve finančních potížích, ukončila navrhovatelka dne 25. června 2012 pracovní poměr formou okamžitého zrušení pracovního poměru. Z okamžitého zrušení pracovního poměru dále vyplývá nárok navrhovatelky na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (dva měsíce, viz pracovní smlouva). 

Celková výše pohledávky je tedy 60 400 Kč. 
 

V prvním odstavci je třeba uvést, odkdy trval pracovní poměr, kdy zaměstnavatel přestal mzdu vyplácet a zejména za jaké období a v jaké výši zaměstnavatel dluží- je vhodné uvést, jak dlouho po splatnosti jednotlivé závazky jsou. Zároveň je vhodné uvést celkovou výši pohledávky. Důkaz:
- výpis z obchodního rejstříku 
- pracovní smlouva 
- okamžité zrušení pracovního poměru  
- výplatní pásky 
 

II.Navrhovatelka opakovaně zaměstnavatele vyzývala k úhradě dlužné částky či dohodě na splátkovém kalendáři, avšak zaměstnavatel na žádný návrh nepřistoupil a částku nevyplatil. Zaměstnavateli byla ze strany navrhovatelky zaslána předžalobní výzva, jejíž kopie je součástí tohoto návrhu. Výzvu dlužník převzal dne 15. září, viz doklad o převzetí zásilky. 

Navrhovatelka si je vědoma, že její bývalý zaměstnavatel má větší počet věřitelů. Jedním z nich je Kateřina Pekárková, nar. 25.1.1969, bytem Úzká 19, 27 201 Kladno. Celková výše pohledávky věřitelky činí 50 400 Kč,-. Pohledávka se skládá z dlužné mzdy ve výši 16 800 Kč,- (splatná 20.5.2013, nyní 4 měsíce po splatnosti) a dále náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (dva měsíce) ve výši 33 600 Kč,-. 

Důkaz:
- kopie předžalobní výzvy 
- pracovní smlouva Kateřiny Pekárkové 
 

V dalším odstavci můžete uvádět, že byl zaměstnavatel vyzýván k mimosoudní dohodě. Dále je třeba, aby byl uveden minimálně jeden další věřitel. Pokud víte o více věřitelích, jejichž existenci můžete nějakým způsobem prokázat, můžete je také uvést. 


 

III.Na základě výše uvedených skutečností se navrhovatelka domnívá, že je dlužník v úpadku, protože má více peněžitých závazků více než 30 dnů po splatnosti a závazky uvedené v tomto návrhu neplní déle než 3 měsíce po splatnosti. Navrhovatelka proto navrhuje, aby soud vydal toto 
 

V posledním odstavci popíšete, že byly splněny podmínky pro úpadek dlužníka. 


 

usneseníZjišťuje se úpadek dlužníka se zjišťuje úpadek dlužníka DBBR, s.r.o., Požárníků 20, 25262 Praha-západ, IČ: 10524578 a na jeho majetek se prohlašuje konkurs. 

V Kladně dne 30. září 2012 

Zuzana Králová (ověřený podpis) 
 

Insolvenční návrh zaměstnance je osvobozen od soudních poplatků. Ke krajskému soudu je návrh s kopiemi důkazů možné zaslat poštou nebo předat na podatelně. Musí být ve dvou kopiích a s úředně ověřeným podpisem.

Образец был взят с сайта www.vzory.cz

Jak postupovat, když mi zaměstnavatel nevyplácí mzdu
Vzor: Insolvenční návrh zaměstnance 
bottom of page