top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Jak postupovat, když mi zaměstnavatel nevyplácí mzdu


 

Zejména v době zpomalení ekonomiky často dochází k situaci, kdy zaměstnavatel již není schopen vyplácet svým zaměstnancům mzdu. Pro zaměstnance v těchto případech bývá obtížné svůj nárok vymoci. Přinášíme Vám proto přehledat základních otázek a postupů, které je možné v této situaci zvolit. Text je strukturován do základních bloků. Pro podrobnější informace a vzory je třeba každý blok rozbalit kliknutím na úvodní text. 

Pokud by vám postup nebo některý ze vzorů nebyl jasný, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden. 

Mohu ukončit pracovní poměr? 

Ano, je možné okamžité zrušení pracovního poměru. Pokud zaměstnavatel nevyplatí mzdu déle než 15 dnů po uplynutí období splatnosti, pak může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr. To znamená, že pracovní poměr skončí ke dni, kdy zaměstnanec tuto skutečnost oznámí zaměstnavateli. Zaměstnanci pak náleží náhrada mzdy za dobu, které odpovídají výpovědní lhůtě (tedy obvykle dva měsíce, není-li sjednáno jinak). 

Okamžité zrušení pracovního poměru (vzor)

POZOR! - Co je období splatnosti? 

Nejedná se o termín výplaty (obvykle konkrétní datum určené v pracovní smlouvě), ale poslední den měsíce následujícím po měsíci, ve kterém zaměstnanci na mzdu vzniklo právo. 

Příklad: Zaměstnanec měl v pracovní smlouvě sjednán termín výplaty 12. den v měsíci. 12. července mu nebyla doručena mzda. Období splatnosti však končí až 30. června. Zaměstnanec tedy může okamžitě zrušit pracovní poměr 16. července.  

Zaměstnavatele je dále vhodné pro účely případného pozdějšího soudního řízení písemně vyzvat k úhradě dlužné mzdy a náhrady mzdy. V této výzvě by měl být stanoven termín, dokdy by měl zaměstnavatel dluh uhradit. 

Vzor předžalobní výzvy s instrukcemi 
 

Insolvenční řízení a náhrady mzdy na Úřadě práce: je zaměstnavatel v úpadku? 

Pro posouzení nejvhodnějšího postupu je rozhodující, zda se zaměstnavatel už nachází v úpadku. Pro zaměstnance je především důležité, zda již bylo zahájeno tzv. insolvenční řízení. To lze zjistit na webové stránce ministerstva spravedlnosti, kde je veřejně přístupný insolvenční rejstřík. Zde můžete zjistit, zda byl proti Vašemu zaměstnavateli již podán insolvenční návrh. Nejjednodušší je vyhledat zaměstnavatele podle IČ, případně i podle názvu. 

Dále je možné využít seznam zaměstnavatelů v insolvenci na stránkách MPSV. V seznamu je dostupný údaj o rozhodném období (kolonka "Rozh.období"), za které je možné uplatňovat náhradu mzdy (tedy, zda zaměstnanci vznikl v tomto období u zaměstnavatele dluh). Dále v kolonce "Lhůta do" zjistíte, do jakého data je možné náhradu mzdy uplatnit.

ANO: Bylo zahájeno insolvenční řízení

Z dokumentů v insolvenčním rejstříku zjistíte, zda trvá období, ve kterém je možné si přihlásit svou pohledávku. Pokud ano, pak využijete formulář pro podání přihlášek a doručíte ho příslušnému krajskému soudu, který věc projednává (dle sídla zaměstnavatele). Pokud bude v následném insolvenčním řízení něco vymoženo, Vaše pohledávka může být uspokojena. 

Pohledávky lze přihlašovat ihned od chvíle zahájení insolvenčního řízení (obvykle den podání insolvenčního návrhu) až do třiceti dnů od rozhodnutí o úpadku - datum lze zjistit z dokumentu "Usnesení o úpadku", který se nachází v Oddíle A - Řízení do úpadku ve veřejném insolvenčním rejstříku. 

Přihlášku je nejjednodušší vyplnit elektronicky, prostřednictvím formuláře na stránkách ministerstva spravedlnosti. Jedná se o formuláře pod označením "Přihláška pohledávky". Zde můžete vybrat soubor PDF pro elektronické vyplnění. Stáhnout si můžete také pokyny k vyplnění. Níže si můžete stáhnout textový soubor s pokyny k vyplnění pro případ dlužné mzdy.  

Pokyny k vyplnění přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení - dlužná mzda 

Po podání přihlášky nebo i bez ní můžete dále žádat o náhradu mzdy místně příslušný Úřad práce. Uplatnit však můžete pouze tři měsíce. Pokud Vám zaměstnavatel dluží za více jak tři měsíce, pak si můžete sami zvolit, za které měsíce budete žádat náhradu mzdy. Tedy volíte si měsíce, za které Vám zaměstnavatel dluží nejvyšší částku. Úřad práce vyhlašuje na úřední desce informace o možnosti náhradu mzdy uplatňovat, zároveň s termínem, kdy je tak možné učinit. Tyto informace lze získat také na webové stránce MPSV.

NE: Insolvenční řízení dosud nebylo zahájeno

Pokud proti zaměstnavateli insolvenční návrh nebyl dosud podán, pak můžete návrh podat Vy sami. Musí však být splněny základní podmínky: 
 

  1. Víte, že zaměstnavatel dluží dalším osobám, úřadům, firmám atd., existuje tedy minimálně ještě jeden další věřitel.

  2.  

  3. Zaměstnavatel má peněžité závazky po dobu delší než 30 dní po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

  4.  

  5. Zaměstnavatel není schopen plnit své závazky, jestliže buď zastavil platby podstatné části svých závazků nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Dále se může jednat o tzv. předlužení, tedy stav, kdy závazky zaměstnavatele převyšují hodnotu jeho majetku. Pro zaměstnance je důležité především existence dalšího věřitele, na jehož závazky se může v návrhu odkázat. Obvykle se jedná o dalšího zaměstnance, ale může to být i dodavatel nebo někdo zcela jiný, u koho má zaměstnavatel závazky. Protože zaměstnanec většinou nemá přehled o všech věřítelích zaměstnavatele, musí se obvykle spolehnout na splnění podmínky tříměsíčního období po splatnosti své mzdy, aby prokázal, že je zaměstnavatel v úpadku. V návrhu dále nestačí pouze uvést jméno dalšího věřitele, ale je třeba říci v jaké výši závazky jsou a jak dlouho jsou po splatnosti (musí být jasné, že se jedná o minimálně tři měsíce). V ideálním případě jsou podány dva samostatné návrhy, které se na sebe vzájemně mohou odkazovat. 

Insolvenční návrh musí být dodán ve dvou vyhotoveních, stejně tak případná přihláška. Návrh musí mítúředně ověřený podpis. Je podáván ke krajskému soudu dle sídla zaměstnavatele. 

Insolvenční návrh zaměstnance - vzor s instrukcemi 

Přihlášku je nejjednodušší vyplnit elektronicky, prostřednictvím formuláře na stránkách ministerstva spravedlnosti. Jedná se o formuláře pod označením "Přihláška pohledávky". Zde můžete vybrat soubor PDF pro elektronické vyplnění. Stáhnout si můžete také pokyny k vyplnění. Níže si můžete stáhnout textový soubor s pokyny k vyplnění pro případ dlužné mzdy.  

Pokyny k vyplnění přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení - dlužná mzda 

Po zahájení insolvenčního řízení (do několika hodin) můžete dále žádat o náhradu mzdy místně příslušný Úřad práce. Uplatnit však můžete pouze tři měsíce. Pokud Vám zaměstnavatel dluží za více jak tři měsíce, pak si můžete sami zvolit, za které měsíce budete žádat náhradu mzdy. Tedy volíte si měsíce, za které Vám zaměstnavatel dluží nejvyšší částku. Úřad práce vyhlašuje na úřední desce informace o možnosti náhradu mzdy uplatňovat, zároveň s termínem, kdy je tak možné učinit. Tyto informace lze získat také na webové stránce MPSV
 


 

Jak vymáhat mzdu u soudu?

Vymáhání mzdy prostřednictvím insolvence či uplatnění mzdových nároků na ÚP není vždy možné. Například proto, že nebyly splněny podmínky pro zahájení insolvenčního řízení či zaměstnanec zaměstnavatele do insolvence posílat nechce. Častou komplikací je také uplynutí rozhodného období pro uplatnění mzdových nároků. Proto je někdy jedinou další možností podat k soudu žalobu. 

Postup při podání žaloby

Žalobu na zaplacení mzdy je možné podat kdykoliv. Je však třeba počítat s tím, že dluh se promlčuje po třech letech. To znamená, že pokud by žalovaný zaměstnavatel promlčení namítal, Váš nárok by soud neuznal. 

Níže Vám předkládáme vzor žaloby. Je třeba ji doručit okresnímu soudu dle sídla zaměstnavatele. V případě podání žaloby je třeba zaplatit soudní poplatek, který se odvíjí od vymáhané částky. 

Soudní poplatek: 

...dlužná částka do 20 000 Kč: 1000 Kč 
...dlužná částka nad 20 000 Kč: 5% z vymáhané částky 

Případně je možné žádat o osvobození od soudních poplatků

Před podáním žaloby je vhodné zaměstnavateli zaslat tzv. předžalobní výzvu. To je podmínkou, aby bylo možné žádat po žalovaném náhradu soudních nákladů. Výzvu pošlete doporučeně a uschovejte její kopii. 


Žaloba o zaplacení mzdy (vzor) 

Vzor předžalobní výzvy s instrukcemi 

Související články 


☛ Registrace na úřadě práce

☛ Osvobození od soudních poplatků 

 

Odkazy na vzory v článku


☛ Insolvenční návrh zaměstnance

☛ Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

☛ Žaloba o zaplacení mzdy
 

Jak postupovat, když mi zaměstnavatel nevyplácí mzdu
bottom of page