top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Если работник на основании медицинского заключения не способен осуществлять свою прежнюю работу по состоянию здоровья, или утратил долгосрочную способность продолжать текущую работу, работодатель должен перевести его на другую подходящую работу (подходящую его состоянию здоровья, способностями и по возможности квалификации).

 

Если такой подходящей работы нет, работник будет уволен на основании §52 d) или §52 е) Трудового кодекса. До окончания трудовых отношений, когда у работодателя нет для работника подходящей работы, работник имеет право на компенсацию заработной платы.

 

Увольнение по причине несчастного случая на работе, профессионального заболевания или угрозы профессиональных заболеваний (пункт §52 d) отличается своей интенсивностью и причиной от пункта §52 е), когда работник утратил долгосрочную способность продолжать выполнять предыдущую работу из-за состояния его здоровья. Таким образом, пункт §52 е) относится к длительному (более года) неблагоприятному состоянию здоровья по любым причинам, а пункт §52 d) касается профессионального заболевания.

 

Если увольнение произошло по причине профессионального заболевания или несчастного случая на работе (пункт §52 d), работник имеет право на выходное пособие в размере не менее двенадцати средних заработков. Однако, если увольнение было на основании пункта §52 е), работник не имеет права на выходное пособие.

 

Как долго я могу быть на больничном?

 

В случае временной нетрудоспособности работнику оплачивает компенсацию зарплаты (пособие по болезни) за первых 14 дней работодатель, с 15-го дня Чешское управление социального обеспечения.

 

Можно получить пособие по болезни максимум до 380-го дня временной нетрудоспособности (т.е. со дня, когда работник заболел). Кроме того, в этот период включены дни предыдущей нетрудоспособности в течение 380 дней, предшествующих наступлению временной нетрудоспособности. Эти дни считаются, даже если работник не получал пособия по болезни в это время.

 

В некоторых случаях можно запросить продление периода поддержки. Это возможно только в том случае, если существует предположение, что работник возобновит свою существующую или другую работу в течение 350 дней после получения пособия по болезни (оригинал). Затем можно продлить пособие по болезни на 3 месяца, но продление можно повторить. Тогда можно получить максимум отпуска по болезни еще на 350 дней.

 

Когда я могу подать заявление на пенсию по инвалидности?

 

Если врач решит, что состояние здоровья уже не меняется, он закончит режим больничного и предоставит информацию, если инициировать требование по назначению пенсии по инвалидности. Таким образом, если вы считаете, что ваше состояние здоровья в долгосрочной перспективе неблагоприятно и соответствует инвалидности, вы имеете право подать заявление на получение пенсии по инвалидности в Окружную администрацию социального обеспечения (OSSZ) в соответствии с местом вашего постоянного проживания.

 

Право на получение пенсии по инвалидности возникает у гражданина, который, по мнению судмедэксперта OSSZ, стал инвалидом по инвалидности первой, второй или третьей степени и одновременно получил необходимый страховой период (стаж работы), предусмотренный Законом о пенсионном страховании. Следовательно, два условия должны быть выполнены одновременно. Требуемый период страхования не играет роли только в том случае, если инвалидность возникла в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания.

 

 

Jak postupovat při ukončování pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Potká-li Vás úraz nebo nemoc, jejíž důsledky Vám znemožňují dlouhodobě vykonávat svou dosavadní práci, dostanete se dříve nebo později do situace, kdy bude třeba ukončit pracovní poměru. Zaměstnanci však často tápou v tom, jaká jsou v tomto případě jejich práva. Ne vždy je také zaměstnavatel vstřícný vzájemné dohodě. V následujícím textu se tedy dozvíte odpovědi na základní otázky, seznámíte se s možnými postupy a součástí jsou také vzory dopisů, které je možné využít při písemné komunikaci se zaměstnavatelem. 

Pokud by vám postup nebo některý ze vzorů nebyl jasný, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden. 

Kdy mi doktor ukončí pracovní neschopnost?

Lékař by měl ukončit pracovní neschopnost ve chvíli, kdy pacient pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci a jeho zdravotní stav je stabilizovaný. 

Pozor! Okamžik ukončení pracovní neschopnosti nemusí souhlasit s ukončením pobíráním dávek nemocenského pojištění - nemocenského, viz dále. 

 

Jak dlouho můžu pobírat nemocenskou? 

Při dočasné pracovní neschopnosti nemá zaměstnanec první 3 dny nárok na nemocenskou. Od 4. dne do 14. dne pracovní neschopnosti má nárok na náhradu mzdy od svého zaměstnavatele. Od 15. dne pak začíná pobírá dávky nemocenského pojištění, které vyplácí česká správa sociálního zabezpečení. 

Nemocenskou je možné pobírat maximálně do 380. dne dočasné pracovní neschopnosti (tedy ode dne, kdy zaměstnanec onemocněl). Do této doby se navíc započítávají i dny předchozí pracovní neschopnosti v období 380 dnů předcházející vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Tyto dny se započítávají, i když zaměstnanec v této době nemocenské nepobíral. 

Tip: Níže uvádíme příklad, jak je možné podpůrčí dobu spočítat. Nemusíte se tím však zabývat, protože česká správa sociální zabezpečení je povinna Vás nejpozději 3 měsíce před uplynutím podpůrčí doby na tuto skutečnost upozornit dopisem. 

Příklad 

Zaměstnanec onemocní 2.2.2014 a byl v dočasné pracovní neschopnosti do 28.2.2014. Jeho pracovní neschopnost tedy trvala 26 kalendářních dní. Zaměstnanec znovu onemocní dne 1.října 2014. Podpůrčí doba nemocenského pojištění tedy bude trvat od 15. října 2014. Protože zaměstnanec v předcházejících 380 dnech před vznikem dočasné pracovní neschopnosti (v říjnu) byl 26 dní v pracovní neschopnosti (v únoru), pak je třeba maximální podpůrčí dobu o tyto dny snížit. Podpůrčí dobu tedy bude trvat maximálně 354 dní (380-26) od 15. října 2014. Podpůrčí doba skončí 4. října 2015. 


 

Kdy je možné podpůrčí dobu prodloužit?

V některých případech je možné požádat o prodloužení podpůrčí doby. Je to možné pouze v případě, že existuje předpoklad, že bude zaměstnanec nejpozději v době 350 dní od ukončení pobírání nemocenského (původního) znovu vykonávat stávající nebo jinou práci. Prodloužit pobírání nemocenského je pak možné o 3 měsíce, prodloužení je však možné opakovat. Maximálně je pak možné pobírat nemocenskou dalších 350 dní. 

Pokud se domníváte, že by se Vás tato situace mohla týkat, poraďte se se svým lékařem, který bude muset vydat posudek. 

Formulář žádosti najdete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, viz Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

 

Kdy si můžu žádat o invalidní důchod? 

Pokud Váš lékař usoudí, že zdravotní stav už se nebude měnit, pracovní neschopnost ukončí. Zároveň by Vám měl podat informace o tom, zda má význam žádat si o invalidní důchod. 

Pozor! Pobírání invalidního důchodu automaticky neukončuje pracovní poměr. Je možné zároveň pracovat i pobírat invalidní důchod. Záleží tedy na tom, zda zdravotní hendikep znemožňuje dosavadní (nebo jinou) práci konat. Pokud práci konat nemůžete, pak je třeba pracovní poměr ukončit, viz dále. 

 

Může zaměstnavatel ukončit můj pracovní poměr? 

Ano. Výpověď ze zdravotních důvodů je možná. Tento důvod musí být ve výpovědi výslovně uveden (zaměstnanci se tak nebude snižovat podpora v nezaměstnanosti),  blíže viz článek  

 

Co se bude dít v průběhu výpovědní doby? 

Jestliže zaměstnanec není schopen dosavadní práci konat a zaměstnavatel mu nemůže přidělit jinou, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanec tak (s vědomím zaměstnavatele) do zaměstnání nedochází a nemá nárok na náhradu mzdy. 

Pro zaměstnance je proto obvykle výhodnější pracovní poměr okamžitě zrušit nebo se zaměstnavatelem dohodnout, viz dále. 

 

Může ukončit pracovní poměr zaměstnanec? 

Ano, zaměstnanec může ukončit pracovní poměr kdykoliv, bez udání důvodů. V zásadě existují tři způsoby, jak může zaměstnanec ukončení pracovního poměru iniciovat.  

Výpověď 

Zaměstnanec může zaměstnavateli dát výpověď bez udání důvodů. Pokud však bude zaměstnanec žádat o podporu v nezaměstnanosti, je vhodné, aby zdravotní důvody byly ve výpovědi uvedeny. Aby se podpora nesnižovala, budete muset následně na úřadě práce předkládat lékařské potvrzení, že bylo nutné zaměstnání ze zdravotních důvodů ukončit. 

Výpověď zaměstnance ze zdravotních důvodů (vzor) 

Okamžité zrušení pracovního poměru 

Druhou (obvykle výhodnější) variantou je okamžité zrušení pracovního poměru. Než tak zaměstnanec učiní, musí však zaměstnavatele vyzvat k přeložení na jinou vhodnou práci a předložit příslušný lékařský posudek. Pokud zaměstnavatel do 15 (kalendářích) dnů neumožní zaměstnanci výkon jiné vhodné práce, může zaměstnanec pracovní poměr zrušit. Žádat je vhodné písemně, níže přikládáme vzor. Okamžitě zrušit pracovní poměr je možné i v průběhu výpovědní doby (tedy pokud už podal výpověď zaměstnavatel či sám zaměstnanec.) Pracovní poměr tak končí ke dni, kdy zaměstnanec zrušení (písemně) oznámil zaměstnavateli. Takto je možné postupovat i v případě, že víte, že zaměstnavatel jiné vhodné místo pro vás nemá. 


Pokud je pracovní poměr tímto způsobem zrušen, pak má zaměstnanec právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající délce výpovědní doby (tedy nejméně 2 měsíce). 


Pozor! Nejedná se o odstupné. 

Vzor: žádosti zaměstnavatele o přeložení na jinou práci 

Vzor: okamžitého zrušení pracovního poměru - zaměstnanec

 

Dohoda se zaměstnavatelem 


V některých případech je nejlepší variantou uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru. Mějte však na paměti, že zaměstnavatel Vás v žádném případě nemůže k dohodě nutit. Předpokladem dohody je svobodná vůle obou zúčastněných stran. V dohodě může být sjednáno, kdy bude pracovní poměr ukončen, zda bude vyplaceno odstupné atd. Pokud budete následně žádat o podporu v nezaměstnanosti, je důležité uvést, že je pracovní poměr ukončován ze zdravotních důvodů. 

Vzor dohody o ukončení pracovního poměru 


 

Jak postupovat v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání?

Pokud byla vaše pracovní neschopnost způsobena pracovním úrazem nebo se jedná o nemoc z povolání, je postup odlišný. Jestliže je v takovém případě ukončen pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou, pak náleží odstupné. Jeho výše by měla být nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku. 

Pozor!

Odstupné náleží jen tehdy, nezprostí-li se zaměstnavatel zcela své odpovědnosti za škodu, která zaměstnanci vznikla. Jedná se zejména o případy, kdy zaměstnanec porušil určité pracovně právní či bezpečnostní předpisy, byl v době nehody pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek atd. 

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání má také zaměstnanec právo na náhradu škody. Jedná se zejména o ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu. Náhradu je povinen poskytnout zaměstnavatel (který bývá za tímto účelem pojištěn). 

 

Související články 


☛ Nevyplácení mzdy 

☛ Registrace na úřadě práce 

☛ Osvobození od soudních poplatků 

 

Odkazy na vzory v článku


☛ Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnávání

☛ Žaloba o náhradu mzdy z důvodu neplatného ukončení pracovního poměru 

☛ Žádost zaměstnance o vyplacení odstupného

☛ Žaloba o zaplacení odstupného

Как действовать при увольнении по состоянию здоровья
bottom of page