top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Vzor: Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnávání 

 Oznámení nemá předepsané formální náležitosti. Důležité je odkázat se na konkrétní ustanovení zákoníku práce, pro které je výpověď neplatná. 

Další příklady neplatnosti:


- výpověď neobsahuje důvod nebo není dostatečně jasně vymezen 
- udávaný důvod výpovědi se nezakládá na pravdě 

Dopis odešlete zaměstnavateli nejlépe doporučeně, uchovejte jeho kopii a potvrzení o odeslání. To je důležité pro případný soudní spor. 

Zákoník práce 

§ 69 

(1) Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru. 

 

(2) Přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, 6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě mzdy nebo platu za další dobu přiměřeně snížit; soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil.

 

(3) Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou, 

 

a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby, 

 

b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby 

Slena, s.r.o.
Krátká 28, 
Pardubice 
530 12 

Věc: Oznámení, že trvám na dalším zaměstnávání 

Ve firmě Slena jsem byla na základě pracovní smlouvy ze dne 1.2.2010 zaměstnána jako účetní. Dne 8.6.2012 mi byla doručena výpověď pro soustavné porušování pracovních povinností. Upozorňují Vás tímto, že výpověď je neplatná, protože dle § 52 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce je možné z tohoto důvodu dát zaměstnanci výpověď, jen pokud byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. 

Protože tato podmínka v mém případě nebyla splněna, upozorňuji, že ukončení pracovního poměru je neplatné. Proto v souladu s § 69 zákoníku práce oznamuji, že trvám na dalším zaměstnávání. Pokud mi nebude dána možnost pokračovat v práci nebo mi nebude poskytnuta náhrada mzdy, budu nucena tuto situaci řešit soudní cestou. Dále upozorňuji, že pokud mi nebude vyhověno, dám podnět inspektorátu práce, aby záležitost prošetřil. 

V Pardubicích dne 9.6.2012 

Helena Ptáčková 

Образец был взят с сайта www.vzory.cz

Vzor: Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnávání 
bottom of page