top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Jak postupovat, když manžel dělá dluhy


 

Mnoho lidí žijících v manželství nemá přesnou představu o závazcích svého manžela. Současné zákony umožňují, aby například jeden z manželů podepsal smlouvu o půjčce bez vědomí druhého manžela. Věřitel pak předpokládá, že dluh je součástí jejich společného jmění a peníze může vymáhat po obou. Někdy se jeden z manželů o dluhu dozví až ve chvíli vymáhání, a to třeba už v době, kdy s manželem nežije, případně proběhl rozvod. Následující text Vás seznámí s postupem, jak se v této situaci bránit. 

Pokud by vám postup nebo některý ze vzorů nebyl jasný, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden. 

Které závazky (dluhy) jsou součástí společného jmění manželů? 

Do společného jmění manželů patří všechny závazky, které vznikly jednomu z manželů nebo oběma za trvání manželství. Výjimkou jsou ty závazky, které přijal jeden z manželů bez vědomí druhého z manželů, a které přesahují majetkové poměry manželů. 

Příklad

Pan Novotný podepíše v bance smlouvu o půjčce 20 000 Kč. Jeho manželka se o této půjčce dozvídá až ve chvíli, kdy banka začne dluh vymáhat, protože ho pan Novotný přestal splácet. V tomto případě však zodpovídají za dluh oba manželé, protože se dá předpokládat, že částka 20 000 Kč není nepřiměřeně vysoká vůči majetkovým poměrům. Pokud by si však například půjčil částku 100 000 Kč u nebankovní společnosti s vědomím toho, že je nad jeho možnosti půjčku splácet, pak by mohla jeho manželka namítat, že závazek není součástí společného jmění. 


Věřitel ovšem vždy předpokládá, že závazek je součástí společného jmění. Manžel dlužníka tak musí prokázat opak. Blíže k tomuto tématu viz níže. 
 

Jakým způsobem může exekutor vymáhat dluh po manželovi/manželce? 

Pokud na sebe závazek (dluh) vzal pouze jeden z manželů, může exekutor použít pro vymožení dluhu majetek, který je výlučným vlastnictvím tohoto manžela. Dále pak může být dluh vymožen ze společného jmění manželů, nikoli však z výlučného vlastnictví druhé manžela. 

Od 1.1.2014 (účinnost nového občanského zákoníku) navíc platí, že majetek ve společném jmění manželů lze postihnout i pro dluh, který přijal jeden z manželů ještě před uzavřením manželství. Tedy například pokud měl jeden z manželů dluhy před sňatkem a za trvání manželství byl koupen byt (který tedy patří do společného jmění manželů), může být tento byt exekucí postižen. Jedinou možnou obranou je, že druhý z manželů včas upozorní věřitele, že o přijetí závazku nevěděl, a ten tedy není součástí společného jmění manželů. O dalším postupu se dočtete níže. 
 

Co je považováno za společné jmění manželů

  1. Mzda obou manželů 

  2.  

  3. Bankovní účty obou manželů 

  4.  

  5. Ostatní společný majetek = majetek získaný za trvání manželů 

 

Příklad

Pan Novotný podepsal smlouvu o půjčce, kterou on ani jeho manželka neuhradili. Exekutor proto zablokoval účty pana Novotného i jeho ženy a začal oběma provádět srážky ze mzdy. Dům, ve kterém manželé žijí však darovali paní Novotné její rodiče ještě před svatbou, a není tedy součástí společného jmění. Tento dům tedy exekutor nemůže postihnout. 


 

Co dělat, když jste se dozvěděli o dluzích manžela? 

Pokusit se od manžela dozvědět, co nejvíce informací o závazcích, které na sebe vzal. 

Pokud je to ve Vašich možnostech, závazky je třeba zaplatit. 

 

Co když závazek zaplatit nemohu?

V takovém případě se můžete pokusit argumentovat tvrzením, že závazek není ve společném jmění manželů, viz předchozí blok textu. Jestliže ještě není dluh vymáhán exekučně, můžete se pokusit o této skutečnosti informovat věřitele. To pak můžete využít jako argument pro zastavení exekuce, pokud bude nařízena proti Vám. 

Vzor dopisu věřiteli: informace, že závazek není součástí společného jmění manželů 

Pokud už bylo zahájeno vymáhání, a Vám byl proto doručen exekuční příkaz, jakožto manželi povinného, můžete se pokusit z exekuce vyloučit věc, která je součástí společného jmění nebo ve Vašem výlučném vlastnictví. Například tedy vyloučení mzdy nebo peněz na účtu. Níže přikládáme vzor vyloučení věci z exekuce. 

Vzor návrhu na vyloučení věci z exekuce, protože závazek není součástí společného jmění manželů 

Příklad

Pan Novotný podepsal smlouvu o půjčce 200 000 Kč. Tuto půjčku on ani jeho manželka neuhradil. Exekutor v exekuci postihl dům, který darovali paní Novotné její rodiče ještě před uzavřením manželství. Paní Novotná proto zaslala soudu návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, protože dům není součástí společného jmění manželů.


 

V jakých případech je řešením rozvod? 

Rozvod by měl následovat především v situacích, kdy jeden z manželů opakovaně bez vědomí druhého přijímá závazky, které nejsou v možnostech rodiny. 

Protože rozvodem zaniká společné jmění manželů, exekutor může postihnout jen majetek, který byl součástí společného jmění. To se však týká jen závazků, pod kterými je podepsán jeden z manželů. Pokud závazek podepsali oba manželé, pak může exekutor postihnout nejen společné jmění, ale i výlučný majetek obou z nich.  
Pokud však jsou pod závazkem podepsáni oba manželé, pak věřitel může dluh vymáhat po kterémkoliv z manželů i po rozvodu! 

Příklad

Manželé Novotní si v době svého manželství vzali celkově čtyři půjčky. Dvě z nich v bance podepsali oba. Druhé dvě půjčky podepsal pouze pan Novotný. Manželé Novotní se posléze rozvedli. Dohodli se, že paní Novotná bude platit po rozvodu dvě společné půjčky a pan Novotný zbylé dvě půjčky, které podepsal on sám. Paní Novotná své závazky po rozvodu řádně splácí, avšak po určité době se dozví, že pan Novotný své půjčky splácet přestal a hrozí mu exekuce. Obává se tedy, aby exekutor nevymáhal peníze také po ní. Exekutor však může k vymáhání použít pouze majetek, který spadal do společného jmění manželů. Tedy například automobil, který si oba manželé koupili a nyní ho jeden z nich užívá. Nelze však postihnout mzdu a účet paní Novotné. 

Pokud by paní Novotná spoléhala, že bude manžel platit veškeré závazky, pak by mohla narazit. Dluhy, pod kterými jsou podepsáni oba, jsou i po rozvodu společné. Exekutor je tedy může vymáhat po kterémkoliv z manželů.  
 

Závazky byly rozděleny v rámci vypořádání společného jmění u soudu

Zákon umožňuje do tří let od rozvodu požádat soud o vypořádání společného jmění manželů, (blíže k tomuto tématu viz článek o rozvodu). Součástí tohoto vypořádání mohou být i společné závazky. Toto vypořádání však nemá vliv na vymáhání věřiteli. 

Příklad

Manželé Novotní si za trvání manželství vzali dvě půjčky. Obě si vzali společně, smlouvu oba podepsali. V rámci rozvodu si vypořádali společné jmění manželů. Dohodli se, že každý z nich bude po rozvodu splácet jednu půjčku. Soud tuto dohodu schválil. Po rozvodu paní Novotná svůj závazek řádně splácela, pan Novotný však po čase přestal platit. Paní Novotná by se v tomto případě měla obávat, protože exekutor může postihnout i její majetek (také účet, mzdu atd.). Aby se vyhnula exekuci, měla by dluh zaplatit za manžela. Až posléze by se mohla obrátit po soud a žalovat svého manžela o uhrazené peníze. 


 

Je řešením zúžení společného jmění manželů? 

Zúžení rozhodně není vždy řešením. V každém případě není možné problém dluhů v manželství řešit uzavřením smlouvy až ve chvíli, kdy už dluhy vznikly. Pokud je ale smlouva uzavřena předem a je vložena do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora České republiky. Protože tento seznam je veřejně přístupný, tak věřitelé mají možnost do něj nahlédnout a neměli by vymáhat dluhy po druhém manželovi, i když věřitel nebyl výslovně uvědoměn o existenci smlouvy o úpravě majetku v manželství.  
Jinými slovy, zúžení Vás neochrání před nezodpovědným chování manželka nebo manželky. 
 

Kdy je řešením osobní bankrot (oddlužení)?

Oddlužení je řešení ve chvíli, kdy už manželé svoje závazky nezvládají dál splácet. Pokud jsou manželé schopni spolu nadále žít, pak pro ně může být řešením společné oddlužení manželů. 

Pokud se manželé oddlužují společně, je to pro ně výhodné, protože musí dohromady zaplatit 30% celkové výše závazků. K oddlužení se pak použije příjem obou manželů. V takovém případě by však v průběhu oddlužení pokud možno nemělo dojít k rozvodu, protože se tím situace značně komplikuje. 


 

Související články 


☛ Rozvod

☛ Informace o dluzích a exekucích 

☛ Zablokování účtu exekutorem

☛ Exekuce majetku (mobiliární exekuce) 

 

Odkazy na vzory v článku


☛ Dopis věřiteli s informací, že závazek není součástí společného jmění manželů

☛ Návrh na vyloučení věci z exekuce 

 

Jak postupovat, když manžel dělá dluhy
bottom of page