top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

         Законодательство

 

 Сборник законов на чешском

 https://www.zakonyprolidi.cz/

 Сборник законов – переводына  русский:

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

 

 

Полезные ссылки

Jak postupovat, když vám chce zaměstnavatel dát výpověď


 

Navzdory tomu, jaké převládá obecné mínění, jsou zaměstnanci v České republice poměrně výrazně chráněni pracovněprávními předpisy. Zaměstnavatelé však často využívají nízkého právního povědomí svých zaměstnanců a tyto předpisy všelijak obcházejí. Následující text proto odpovídá na základní otázky ohledně ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem a dále seznamuje s postupem, jak se bránit, když zaměstnavatel nedodržuje zákoník práce. 

Pokud by vám postup nebo některý ze vzorů nebyl jasný, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden 

Jakým způsobem může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr?

Existují tři varianty, které může zaměstnavatel zvolit při ukončení pracovního poměru. Každá z nich má však své podmínky. 

 1. Výpověď 

 2.  

 3. Okamžité zrušení pracovního poměru 

 4.  

 5. Dohoda se zaměstnancem 


Pokud se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, může pracovní poměr dále skončit uplynutím sjednané doby. Předchozí tři možnosti však zůstávají, pokud chce zaměstnavatel ukončit pracovní poměr dříve než je sjednaná doba v pracovní smlouvě. 

 

Kdy může dát zaměstnavatel výpověď? 

Zaměstnavatel nemůže dát výpověď bez udání důvodů. Důvody, pro které výpověď dát může, jsou přesně stanoveny a důvod musí být také výslovně uveden ve výpovědi. 
 

Důvody, pro které může zaměstnavatel dát výpověď

 1. Ruší se zaměstnavatel nebo jeho část 

 2.  

 3. Zaměstnavatel nebo jeho část se přemisťuje

 4.  

 5. Zaměstnanec se stane nadbytečným 

 6.  

 7. Zaměstnanec nesmí konat práci z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolánínebo ohrožení touto nemocí 

 8.  

 9. Zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost pro výkon práce 

 10.  

 11. Zaměstnanec nesplňuje požadavky pro výkon práce (jestliže zaměstnanec podává neuspokojivé pracovní výsledky, může dát zaměstnavatel výpověď, jen jestliže zaměstnance v posledních 12 měsících písemně vyzval k nápravě)

 12.  

 13. Pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností (zaměstnavatel však musí před podáním výpovědi splnit podmínku zaslání upozornění na možnost výpovědi v posledních 6 měsících) 

 14.  

 15. Jsou-li u zaměstnance dány důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru - viz dále 

 16.  

 17. Porušil-li zaměstnanec režim v době pracovní neschopnosti (zaměstnanec nebyl zastižen v místě bydliště) 


 

Kdy a komu zaměstnavatel výpověď dát nesmí?

 1. V době pracovní neschopnosti 

 2.  

 3. V době těhotenství, mateřské nebo rodičovské dovolené 

 4.  

 5. V doby, kdy je zaměstnanec pracující v noci dočasně nezpůsobilý pro noční práci ze zdravotních důvodů 


 

Kdy může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr? 

Jedná se o poměrně výjimečnou situaci, která může nastat jen ve dvou případech: 

 1. Zaměstnanec byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok NEBO na dobu nejméně 6 měsíců k trestu odnětí svobody, pokud byl trestný čin úmyslný a byl spáchán při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

 2.  

 3.  

 4. Zaměstnanec porušil povinnosti zvlášť hrubým způsobem (například alkohol na pracovišti, úmyslná a neomluvená nepřítomnost v zaměstnání atd.)  

Co když mě zaměstnavatel tlačí k ukončení pracovního poměru dohodou?

Na to zaměstnavatel nemá právo. K dohodě musí existovat dobrovolná vůle obou zúčastněných stran. Pokud tedy s podmínkami skončení pracovního poměru nesouhlasíte, žádnou dohodu nepodepisujte. Pokud se přece jen se zaměstnavatelem dohodnete, dejte si pozor, aby byl v dohodě uveden nějaký důvod. Pokud žádný důvod nebude nebo se nebude jednat o důvod závažný, bude se Vám snižovat případná podpora v nezaměstnanosti (na 45% průměrného výdělku). 

 

Kdy pracovní poměr skončí (výpovědní doba)? 

Výpověď: po uplynutí výpovědní doby, která je obvykle 2 měsíce (pokud není v pracovní smlouvě sjednaná delší výpovědní doba). Výpovědní doba začíná běžet od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém výpověď zaměstnanec obdržel. 

POZOR! Pokud je v průběhu výpovědní doby zaměstnanec v pracovní neschopnosti, pak se o tuto dobu výpovědní doba prodlouží. Zaměstnanec ale může zaměstnavateli oznámit, že na tomto prodloužení netrvá. 
 

Příklad

Marek je zaměstnaný na dobu neurčitou jako stavební dělník. 25. října mu zaměstnavatel dal výpověď pro nadbytečnost. Pracovní poměr skončí 31. prosince. Pokud zaměstnavatel nebude schopen po dobu výpovědní lhůty Markovi přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a Marek má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku až do uplynutí výpovědní doby. Pokud tedy zaměstnavatel Markovi oznámí, že už pro něj práci do konce roku mít nebude, může Marek zůstat doma a od zaměstnavatele bude dva měsíce pobírat mzdu ve výši, jaké dosahoval jeho průměrný výdělek. 

Marek 20. prosince onemocněl a byl v pracovní neschopnosti až do 10. ledna. Pracovní poměr se tak prodloužil o jedenáct dní, po kterou trvala pracovní neschopnost. Pracovní poměr skončil 21. ledna. 


Okamžité zrušení pracovního poměru: jak už z názvu vyplývá, pracovní poměr končí okamžikem sdělení této skutečnosti zaměstnanci. 

Ukončení pracovního poměru dohodou: den sjednaný v dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

 

Kdy mám nárok na odstupné?

Pokud je zaměstnanci dána výpověď nebo je s ním uzavřena dohoda z těchto důvodů: 
 

 1. Zrušení zaměstnavatele

 2.  

 3. Přemístění zaměstnavatele

 4.  

 5. Nadbytečnost zaměstnance

 6.  

 7. Pracovní úraz nebo nemoc z povolání, pokud se zaměstnavatel nezprostí zodpovědnosti


 

Výše

 1. Zrušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, nadbytečnost: jeden až tři průměrné měsíční výdělky za každý započatý rok zaměstnání 
   

 2. Pracovní úraz nebo nemoc z povolání:nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku 
   

 

Příklad

Marie byla zaměstnaná od 2.2.2010 do 2.3.2012, kdy dostala výpověď pro nadbytečnost. Protože už započala třetí rok zaměstnání, náleží jí odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. 


Odstupné je vypláceno v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru. 

 

Co když s ukončením pracovního poměru nesouhlasím? 

V takovém případě záleží na tom, zda zaměstnavatel ukončil pracovní poměr platně nebo neplatně. Pokud se jedná o platné ukončení pracovního poměru (zaměstnavatel splnil všechny zákonné podmínky), pak je Vaší jedinou možností, pokusit se dohodnout na pokračování pracovního poměru. 

Pokud však byl pracovní poměr ukončen neplatně, je třeba se bránit. Zaměstnanec by měl v takovém případě oznámit písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Pracovní poměr pak tedy dále trvá. Pokud zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci, náleží zaměstnanci náhrada ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy zaměstnavateli oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání. To pak trvá až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní další práci nebo ukončí pracovní poměr platným způsobem. 
 

Příklad

Helena byla zaměstnána jako účetní ve firmě Slena. Ve firmě měla od počátku neshody se svým nadřízeným. V červnu obdržela výpověď pro soustavné porušování pracovních povinností. Protože však v předchozích šesti měsících neobdržela upozornění na možnost výpovědi, domnívala se, že je tato výpověď neplatná. Ihned proto zaměstnavatele uvědomila, že trvá na dalším zaměstnání. V dopise zároveň upozornila, že pokud jí nebude nadále přidělována práce nebo nebude poskytnuta náhrada mzdy, obrátí se na inspektorát práce a zároveň bude svůj nárok vymáhat soudní cestou. Zaměstnavatel na základě Helenina upozornění přistoupil na ukončení pracovního poměru dohodou, kde bylo sjednáno odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku. 


Zaměstnavateli dopis odešlete doporučeně, uchovejte jeho kopii a dále potvrzení o odeslání. Níže přikládáme vzor dopisu. 

Oznámení zaměstnance zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání (vzor) 

Pokud by zaměstnavatel náhradu mzdy nepřidělil a trval na tom, že byl pracovní poměr ukončen, bylo by nutné obrátit se na soud. Dále je možné kontaktovat inspektorát práce. Zde se můžete poradit, zda bylo rozvázání pracovního poměru skutečně neplatné a případně dát podnět k prošetření postupů zaměstnavatele. Inspektorát práce je oprávněn ukládat zaměstnavatelům sankce, pokud porušují pracovněprávní předpisy. 

Níže přikládáme vzor žaloby. Žaloba je spojena s nutností zaplatit soudní poplatek, blíže o poplatcích a jak žádat o osvobození od jejích placení viz článek o tomto tématu. 

Žaloba o zaplacení náhrady mzdy z důvodu neplatného ukončení pracovního poměru (vzor) 
 

Co můžu dělat, když mi zaměstnavatel nevyplatil odstupné nebo mzdu? 

Pokuste se zaměstnavatele přesvědčit alespoň k písemnému uznání dluhu. Zároveň si můžete, pokud budete chtít, sjednat termín zaplacení nebo uhrazení ve splátkách. Pokud zaměstnavatel dluh přesto neuhradí, můžete se obrátit na soud. 

V případě odstupného, zaměstnavatele písemně vyzvěte, aby odstupné do určitého data zaplatil. Pokud tak neučiní, můžete podat žalobu. Níže přikládáme vzor výzvy zaměstnavateli i vzor žaloby. Žaloba je spojena s nutností zaplatit soudní poplatek, blíže o poplatcích a jak žádat o osvobození od jejích placení viz článek o tomto tématu

Vzor žádosti zaměstnance o vyplacení odstupného 

Vzor žaloby o zaplacení odstupného 

Blíže se tomuto tématu věnuje článek nevyplácení mzdy zaměstnavatelem

 

Související články 


☛ Nevyplácení mzdy 

☛ Osvobození od soudních poplatků 

☛ Registrace na úřadě práce 

 

Odkazy na vzory v článku


☛ Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnávání

☛ Žaloba o náhradu mzdy z důvodu neplatného ukončení pracovního poměru 

☛ Žádost zaměstnance o vyplacení odstupného

☛ Žaloba o zaplacení odstupného

bottom of page