top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

трудовой закон

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Dohoda o provedení práce - náležitosti

uzavřená mezi

panem/paní: xy, datum narození: xy, číslo OP: xy, bydliště: xy, (dále jen „zaměstnanec“)

a

panem/paní/společností: xy, se sídlem: xy, IČ: xy, zastoupená panem/paní: xy, (dále jen „zaměstnavatel“)

 

Vymezení - popis práce: xy

Místo výkonu práce: xy

Práce bude odevzdána do dne: xy

Rozsah práce - počet hodin: xy

Zaměstnanec obdrží odměnu ve výši: xy

Další ujednání této Dohody o provedení práce: xy

O dalších právech a povinnostech obou smluvních stran platí příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění (dále jen Zákoníku práce). Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí Zákoníkem práce.

Datum a místo podpisu: xy

Podpis zaměstnance: xy

Podpis zaměstnavatele: xy

Více viz Zákoník práce, především § 74 až 77.

Гражданское право
         Законодательство

 

 Сборник законов на чешском

 https://www.zakonyprolidi.cz/

 Сборник законов – переводына  русский:

 

 

Полезные ссылки

bottom of page