top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

трудовой закон

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

ZÁKON

ze dne 21. dubna 2006

č. 262/2006 Sb.

zákoník práce,

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Část první

§ 1 - § 29

Všeobecná ustanovení

Hlava 1

§ 1 - § 5

Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Hlava 2

§ 6 - § 12

Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů

Hlava 3

§ 13 - § 15

zrušena

Hlava 4

§ 16 - § 17

Rovné zacházení a zákaz diskriminace

Hlava 5

§ 18 - § 29

Některá ustanovení o právním jednání

Část druhá

§ 30 - § 73a

Pracovní poměr

Hlava 1

§ 30 - § 32

Postup před vznikem pracovního poměru

Hlava 2

§ 33 - § 39

Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru

Hlava 3

§ 40 - § 47

Změny pracovního poměru

Hlava 4

§ 48 - § 73a

Skončení pracovního poměru

Část třetí

§ 74 - § 77

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Část čtvrtá

§ 78 - § 100

Pracovní doba a doba odpočinku

Hlava 1

§ 78 - § 80

Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby

Hlava 2

§ 81 - § 87

Rozvržení pracovní doby

Hlava 3

§ 88 - § 89

Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka

Hlava 4

§ 90 - § 92

Doba odpočinku

Hlava 5

§ 93 - § 93a

Práce přesčas

Hlava 6

§ 94

Noční práce

Hlava 7

§ 95

Pracovní pohotovost

Hlava 8

§ 96 - § 99

Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku

Hlava 9

§ 100

Zmocňovací ustanovení

Část pátá

§ 101 - § 108

Bezpečnost a ochrana zdraví při prác

Hlava 1

§ 101 - § 102

Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

Hlava 2

§ 103 - § 106

Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance

Hlava 3

§ 107 - § 108

Společná ustanovení

Část šestá

§ 109 - § 150

Odměňování za práci, za pracovní pohotovost a srážky z příjmů

Hlava 1

§ 109 - § 112

Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody

Hlava 2

§ 113 - § 121

Mzda

Hlava 3

§ 122 - § 137

Plat

Hlava 4

§ 138

Odměna z dohody

Hlava 5

§ 139

Mzda nebo plat při výkonu jiné práce

Hlava 6

§ 140

Odměna za pracovní pohotovost

Hlava 7

§ 141 - § 144a

Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a za pracovní pohotovost

Hlava 8

§ 145 - § 150

Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu

Část sedmá

§ 151 - § 190

Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce

Hlava 1

§ 151 - § 155

Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci

Hlava 2

§ 156 - § 172

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109

Hlava 3

§ 173 - § 181

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109

Hlava 4

§ 182 - § 189

Společná ustanovení o cestovních náhradách

Hlava 5

§ 190

Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů

Část osmá

§ 191 - § 210

Překážky v práci

Hlava 1

§ 191 - § 205

Překážky v práci na straně zaměstnance

Hlava 2

§ 206

Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance

Hlava 3

§ 207 - § 210

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Část devátá

§ 211 - § 223

Dovolená

Hlava 1

§ 211

Základní ustanovení

Hlava 2

§ 212 - § 214

Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené

Hlava 3

§ 215

Dodatková dovolená

Hlava 4

§ 216 - § 223

Společná ustanovení o dovolené

Část desátá

§ 224 - § 247

Péče o zaměstnance

Hlava 1

§ 224 - § 226

Pracovní podmínky zaměstnanců

Hlava 2

§ 227 - § 235

Odborný rozvoj zaměstnanců

Hlava 3

§ 236

Stravování zaměstnanců

Hlava 4

§ 237 - § 247

Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

Část jedenáctá

§ 248 - § 275

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Hlava 1

§ 248 - § 249

Prevence

Hlava 2

§ 250 - § 264

Povinnosti zaměstnance k náhradě škody

Hlava 3

§ 265 - § 271u

Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody

Hlava 4

§ 272 - § 274a

Společná ustanovení

Hlava 5

§ 275

Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Část dvanáctá

§ 276 - § 299

Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců

Hlava 1

§ 276 - § 277

Základní ustanovení

Hlava 2

§ 278 - § 280

Informování a projednání

Hlava 3

§ 281 - § 285

Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hlava 4

§ 286 - § 287

Působnost odborové organizace

Hlava 5

§ 288 - § 299

Přístup k nadnárodním informacím

Část třináctá

§ 300 - § 363

Společná ustanovení

Hlava 1

§ 300

Množství práce a pracovní tempo

Hlava 2

§ 301 - § 304

Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

Hlava 3

§ 305 - § 306

Vnitřní předpis

Hlava 4

§ 307

Mzdová, platová a ostatní práva

Hlava 5

§ 307a - § 309

Agenturní zaměstnávání

Hlava 6

§ 310 - § 311

Konkurenční doložka

Hlava 7

§ 312 - § 315

Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek

Hlava 8

§ 316

Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

Hlava 9

§ 317 - § 319

Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu

Hlava 10

§ 320 - § 324

Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola

Hlava 11

§ 324

zrušena

Hlava 12

§ 325 - § 328

Smrt zaměstnance

Hlava 13

§ 329 - § 333

Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby

Hlava 14

§ 334 - § 337

Doručování

Hlava 15

§ 338 - § 345a

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností

Hlava 16

§ 346

Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pracovištěm v zahraničí

Hlava 17

§ 346a - § 350a

Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů

Hlava 18

§ 351 - § 362

Průměrný výdělek

Hlava 19

§ 363

Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy evropské unie

Část čtrnáctá

§ 364 - § 396

Přechodná a závěrečná ustanovení

Hlava 1

§ 364 - § 394

Přechodná ustanovení

Hlava 2

§ 395 - § 396

Závěrečná ustanovení

Příloha

 

Charakteristiky platových tříd

Poznámky

 

Poznámky pod čarou

        Přihlásit se

Гражданское право
         Законодательство

 

 Сборник законов на чешском

 https://www.zakonyprolidi.cz/

 Сборник законов – переводына  русский:

 

 

Полезные ссылки

bottom of page