top of page

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Jak postupovat při žádosti o osvobození od soudních poplatků 
Jak postupovat při žádosti o osvobození od soudních poplatků 


 

Většina návrhů k soudu je spojena s nutností zaplatit soudní poplatek. Platí ho v první fázi ten, kdo návrh podává. Pokud uspěje a splní případně další podmínky, může uplatňovat náhradu tohoto poplatku po tom, koho ve svém návrhu žaluje. Pro některé navrhovatele je však zaplacení soudního poplatku značnou překážkou pro podání návrhu. Z tohoto důvodu existuje možnost takzvaného osvobození od soudních poplatků. Následující text Vás stručně seznámí s případy, kdy je osvobození možné a především představí praktický postup, jak o osvobození žádat. 

 

Jaká je výše soudních poplatků u nejčastějších návrhů podávaných k soudu? 

Zaplatit soudní poplatek není nutné ihned při podání žaloby k soudu, soud vás případně později k uhrazení soudního poplatku písemně vyzve. Pokud by soudní poplatek nebyl uhrazen a zároveň by žalobce nebyl osvobozen od jeho placení, bude řízení zastaveno.  

Peněžité plnění (například vrácení půjčených peněz):  

1000 Kč (vymáhaná částka do 20 000 Kč)
5% z vymáhané částky (při částce nad 20 000 Kč) 

 

Příklad

Paní K. si sepsala se svou sestrou smlouvu o půjčce 35 000 Kč. Sestra jí měla vrátit peníze do jednoho roku, protože se tak nestalo, podala paní K. k soudu žalobu, kde se domáhala plnění. Soud vyměřil paní K. poplatek 1750 Kč. 


Předmětem plnění je nemovitost (například žaloba na vyklizení bytu, žaloba na zrušení podílového spoluvlastnictví) 

5000 Kč 

Předmětem plnění není nemovitost ani se nejedná o peněžité plnění (návrh na rozvod, žaloba na vypořádání společného jmění manželů, žaloba na zrušení podílového spoluvlastnictví, které se netýká nemovitosti)

2000 Kč 

Pozor!

Pokud je součástí žaloby na vypořádání společného jmění manželů nemovitost, pak se poplatek zvyšuje za každou z nich o 5000 Kč. Pokud se týká žaloba na zrušení podílového spoluvlastnictví nemovitosti, pak je poplatek 5000 Kč.


Úplný přehled poplatků najdete v zákoně č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, jeho plné znění například zde. 

 

Které návrhy podané k soudu jsou automaticky osvobozeny od soudních poplatků? 

Na některé případy se vztahuje tzv. věcné nebo osobní osvobození od soudních poplatků, kdy není nutné o osvobození žádat a soudní poplatek se neplatí. Typicky například v situaci, kdy rodič dítěte žádá o určení výživného nebo v případě, kdy spolu rodiče dítěte přestávají žít a žádají soud, aby rozhodl nebo schválil dohodu o svěření dítěte do péče a určení výživného (návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí).  
 

Jedná se především o následující řízení

- opatrovnictví, osvojení, péče o nezletilé  
- důchodové pojištění, zdravotní pojištění, sociální péče, pomoc v hmotné nouzi 
- náhrada škody způsobené při výkonu veřejné moci nebo nesprávným úředním postupem  

 

Navrhovatelé v případech:

- řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení  
- řízení o náhradu škody na zdraví včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví 
- řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenství a slehnutím  

Celý sazebník poplatků najdete v příloze zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, jeho plné znění např. zde:


 

Kdy je možné o osvobození od soudních poplatků žádat? 

Pokud se nejedná o případ, který je automaticky osvobozen od soudních poplatků, existuje ještě možnost o osvobození soud požádat. Je to možné za splnění dvou základních podmínek: 

• Nesmí jít o svévolné nebo zjevně bezúspěšné uplatnění práva: pokud by už z návrhu bylo patrné, že účelem je jen zkomplikovat život žalovanému. 

• Příjmová a majetková situace navrhovatele neumožňuje poplatek uhradit. 

Pro posuzování situace navrhovatele však nejsou však stanovena žádná přesná a objektivní kritéria, kdy je navrhovatel osvobozen. Posuzování je vždy individuální a situace by měla být posouzena komplexně. Obvykle jsou osvobozovány osoby, které mají příjem pouze ze sociálních dávek: například osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, matky na mateřské nebo rodičovské dovolené, osoby pečující o blízkou osobu atd. Žádat však může také osoby, která má příjem ze zaměstnání, jestliže jí příjem nedovoluje vzhledem k ostatním nákladům poplatek uhradit. 

 

Posuzovány jsou i další okolnosti, jako je například:

• Majetek 

• Příjmy a majetek manžela 

• Výše poplatku 

• Povaha uplatňovaného nároku 

• Možnost zvýšit si příjem 

 


Neexistuje tedy obecné vodítko, kdy má smysl o osvobození od soudních poplatků žádat. V mnoha případech tedy nezbývá nic jiného než žádost zkusit podat, pokud se osoba subjektivně domnívá, že by pro ni soudní poplatek představoval příliš vysoký náklad a odrazoval od podání návrhu k soudu. 

 

V jaké fázi soudního řízení je možné o osvobození od soudních poplatků žádat? 

Žádat je možné od okamžiku, kdy je žaloba k soudu podávána, až do pravomocného rozhodnutí. Pokud však není poplatek zaplacen před tím, než soud začne věc projednávat a navrhovatel nebyl od placení poplatku osvobozen, soud řízení zastaví. K urychlení řízení je vhodné žádat o osvobození od soudních poplatků hned v momentě podání žaloby. Jinou možností je vyčkat až soud k zaplacení vyzve. 

 

Jakým způsobem je možné o osvobození od soudních poplatků žádat? 

Žádost o osvobození může být buď součástí samotné žaloby nebo může být zvlášť. Níže přikládáme vzor žádosti. Zároveň je však třeba doložit vyplněný formulář majetkového a příjmového prohlášení. Ten si můžete buď stáhnout například zde nebo si ho vyzvednout u soudu, případně počkat až Vám soud formulář zašle. 

Žádost o osvobození od soudních poplatků (vzor) 


 

Jak postupovat, když soud žádosti osvobození od soudních poplatků nevyhoví?

Pokud Vaší žádosti nebylo vyhověno, můžete se ještě proti tomuto rozhodnutí odvolat. Je však třeba zvážit, zda to nebude jen ztrátou času. Je tedy vhodné vycházet z odůvodnění rozhodnutí, které je vždy jeho součástí. Níže přikládáme vzor odvolání. 

Odvolání proti zamítnutí osvobození od soudních poplatků (vzor) 


Jestliže ani odvolání nebylo vyhověno nebo jste se rozhodli neodvolávat, pak je třeba poplatek uhradit, aby soud v řízení pokračoval. Můžete se však ještě pokusit žádat soud o možnost uhradit poplatek ve splátkách. Níže přikládáme vzor žádosti o splátky. 

Žádost o úhradu soudního poplatku ve splátkách (vzor) 

Mějte na paměti, že jestliže na výzvu k zaplacení poplatku nebude reagovat, soud řízení zastaví. 


 

Kdy je možné žádat ustanovení právního zástupce? 

Právo na ustanovení zástupce je spojeno s osvobozením od soudních poplatků. Pokud Vás tedy soud osvobodil od soudních poplatků, můžete dále žádat o ustanovení právního zástupce. Děje se tak pouze v případě, kdy je záležitost například komplikovaná nebo se jedná o zranitelnou nebo znevýhodněnou osobu (např. starší nebo zdravotně postižená osoba). 

O ustanovení právního zástupce můžete žádat zároveň s žádostí o osvobození od soudních poplatků. Níže přikládáme vzor takové kombinované žádosti. 

Žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce 


 

Odkazy na vzory v článku

Образцы документов, использованных в статье. 
Услуги адвоката по 
трудовому праву

 

 • составление, редакция, разбор трудовых договоров

 • составление заявлений об увольнении, соглашений о прекращении трудовых отношений

 • составление, редакция, разбор внутренних правил

 • ответственность за ущерб, причиненный работником

 • составление соглашений о материальной ответственности

 • ответственность за ущерб, причиненный в результате несчастного случая на работе

 

УСЛУГИ АДВОКАТА В ПРАГЕ

Консультации проводятся на :

 • чешском,

 • английском,

 • русском,

 • испанском,

 • итальянском 

В статье использован материал с сайта http://www.jakpostupovat.cz

bottom of page