top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Vzor: Žaloba o zaplacení mzdy 

 Žalobu je třeba podat k okresnímu soudu dle místa sídla zaměstnavatele (nemusí být totožné s místem výkonu práce).  

Je spojena s nutností zaplatit soudní poplatek v následující výši:
- vymáhaná částka je nižší než 20 000 Kč = 1000 Kč 
- vymáhaná částka je vyšší než 20 000 Kč = 5% z vymáhané částky. 

Můžete uvést, že žádáte o osvobození od soudních poplatků, viz článek o osvobození od soudních poplatků a vzor 

Důkazy (zejména pracovní smlouva, skončení pracovního poměru, výplatnice atd.) přikládejte v kopiích, originální dokumenty si soudce může vyžádat při následném soudním jednání. Okresnímu soudu
v Praze-západ 

Žalobkyně: Zuzana Králová, nar. 8.10.1965, bytem Horoměřická 15, 27 201 Kladno
Žalovaný: DBBR, s.r.o., Požárníků 20, 25262 Praha-západ, IČ: 10524578 

 

žaloba o zaplacení dlužné mzdy a náhrady mzdy


 

I.Výše uvedený dlužník je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v ...... (např. Praze), oddíl ..., vložka ..... 

Žalobkyně je fyzickou osobou. Byla zaměstnána u dlužníka v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, která byla uzavřena dne 25.11.2010. Pracovní smlouvou byla sjednána mzda ve výši 15 100 Kč,-. 

Důkaz:
- pracovní smlouva ze dne 25. 11. 2010 
 

II.Tato mzda byla řádně vyplácena do dubna roku 2012, viz výplatní pásky. V květnu 2013 nebyla vyplacena mzda za předchozí měsíc (splatná 20.5.2012) a dále nebyla vyplacena mzda v měsíci červnu roku 2013 (splatná 20. června 2012). 

Protože při jednání se zaměstnavatelem žalobkyně zjistila, že nebude schopen svých závazků dostát ani v budoucnu, protože firma se ocitla ve finančních potížích, ukončila navrhovatelka dne 25. června 2012 pracovní poměr formou okamžitého zrušení pracovního poměru. 

Z okamžitého zrušení pracovního poměru dále vyplývá nárok navrhovatelky na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (dva měsíce, viz pracovní smlouva).  

Celková výše pohledávky je tedy 60 400 Kč. 

Navrhovatelka opakovaně zaměstnavatele vyzývala k úhradě dlužné částky či dohodě na splátkovém kalendáři, avšak zaměstnavatel na žádný návrh nepřistoupil a částku nevyplatil. Zaměstnavateli byla ze strany navrhovatelky zaslána předžalobní výzva, jejíž kopie je součástí tohoto návrhu. Výzvu dlužník převzal dne 15. září, viz doklad o převzetí zásilky. 

Důkaz:
- okamžité zrušení pracovního poměru 
- výplatní pásky  
- předžalobní výzva 
 

III.Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji vydání tohoto rozsudku: 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 60 400 Kč,- a nahradit náklady řízení v částce 3020 Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. 

V Kladně dne 30. září 2010 

Zuzana Králová 

Образец взят с сайт www.vzory.cz

Vzor: Žaloba o zaplacení mzdy
Jak postupovat, když mi zaměstnavatel nevyplácí mzdu
bottom of page