top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Vzor: Žaloba o zaplacení odstupného 

 Žalobu je třeba adresovat okresnímu soudu dle sídla zaměstnavatele. Je spojena s nutností zaplatit soudní poplatek v následující výši:


- vymáhaná částka je nižší než 20 000 Kč = 1000 Kč 
- vymáhaná částka je vyšší než 20 000 Kč = 5% z vymáhané částky. 

Můžete uvést, že žádáte o osvobození od soudních poplatků, viz článek o osvobození od soudních poplatků. 
Okresnímu soudu
v Pardubicích 

Na Třísle 118
530 95 Pardubice 

Žalobce: Helena Ptáčková, nar. 5.2.1974, bytem Hrázná 25, 530 95 Pardubice
Žalovaný: Slena, s.r.o., IČ: 1541544, se sídlem Krátká 28, 530 12 Pardubice 

Věc: Žaloba o zaplacení odstupného 

Přílohy:
- kopie pracovní smlouvy ze dne 1.2.2010
- kopie výpovědi z pracovního poměru 
- potvrzení o výši průměrného měsíčního výdělku  
- kopie dopisu zaslaného zaměstnavateli 
 

I.Ve firmě Slena, s.r.o. jsem byla zaměstnána jako účetní na základě pracovní smlouvy ze dne 1.2.2010. Dne 8.6.2012 jsem obdržela výpověď z důvodu toho, že jsem se vzhledem ke snižování počtu zaměstnanců stala nadbytečnou. Dle ustanovení § 67 zákona č. 262/2006 zákoníku práce mi tedy náleželo odstupné. Protože jsem ve firmě pracovala déle jak dva roky, mělo být toto odstupné vyplaceno ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku. Můj průměrný měsíční výdělek činil 12 000 Kč čistého měsíčně, a proto by odstupné mělo být ve výši 36 000 Kč.  
 

V první odstavci popište kdy začal a kdy skončil pracovní poměr. Doložte kopii pracovní smlouvy. Pokud Vám firma odmítne vydat potvrzení o průměrném výdělku, uveďte pouze sjednanou výši mzdy, která vyplývá z pracovní smlouvy. Doložte kopii výpovědi.Důkaz:
- pracovní smlouva ze dne 1.2.2010
- výpověď z pracovního poměru 
- potvrzení o výši průměrného měsíčního výdělku 
 

II.Po ukončení pracovního poměru mi však odstupné vyplaceno nebylo. Dne 15. října 2012 jsem tedy zaměstnavatele písemně k vyplacení odstupného vyzvala. Zaměstnavatel však na mou výzvu nijak nereagoval a odstupné dosud nevyplatil. 
 

Pokud můžete, doložte kopii dopisu, ve kterém jste zaměstnavatele k vyplacení odstupného vyzývali. Důkaz:
- kopie dopisu zaslaného zaměstnavateli dne 15. října 
 

III.Na základě výše uvedených informací tedy navrhuji, aby soud vydal následující 
 

rozsudekŽalovaná firma Slena je do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku povinna vyplatit žalobkyni odstupné ve výši 36 000 Kč, což odpovídá trojnásobku průměrného měsíčního výdělku a dále náklady řízení. 

V Pardubicích dne 1. prosince 2012 

Helena Ptáčková 

образец взят с сайта www.vzory.cz

Vzor: Žaloba o zaplacení odstupného  
Образцы заявлений и жалобыŽádost zaměstnance o vyplacení odstupného

Žaloba o zaplacení odstupného

bottom of page